Monday, April 23, 2012

Цитати од Бугари за посебноста на македонскиот народ

“Па дури ни денес, во 1885 година кога Европа би побарала македонското население да се определи и да каже на која народност и припаѓа, уверени сме, дека поголем дел од Македонија ќе ни летне од раце, со исклучок на две – три околии од северна Македонија . Сите други Македонци се готови да дадат каков сакаш пишан документ дека тие не се Бугари…..” – Офейков (Атанас Б. Шопов ), “Македония въ време на хилядагодишнината на св. Методий”, Пловдив, 1885 г., стр. 109-110.

“Во Македонија главната маса на населението ниту се Бугари ниту Срби, туку Словени и Христијани кои зборуваат јазик подеднакво далечен или подеднакво близок на српскиот и бугарскиот јазик, но јазик кој е посебен дијалект ако не и посебен јазик.” – Бугарскиот Кнез Фердинанд недвосмислено покажува какво е неговиот став во врска со Македонија и Македонците (Ам.Ф.ПО, мф, 446, пов. бр.228, Цариград, 26.03.1896)

“Во селата во Македонија, ако сретнеш селанец што говори словенски и припаѓа на православната религија,деветорица од десет од овие луѓе на прашањето што се по националност ќе ви одговорат дека се МАКЕДОНЦИ и покрај што се предмет на пропагандите на трите соседни држави.” – Георги Бакалов – професор по историја, “Претендентите на Македония”, стр. 22, Варна 1890.

“Многу пати сме слушале од Македонистите дека тие не се Бугари туку Македонци, потомци на Античките Македонци.” – Македонското прашање – Петар Рачев Славејков, објавено на 18ти јануари 1871 во “Македонија” весник од Константинопол.

No comments:

Post a Comment

Note: Only a member of this blog may post a comment.