Friday, November 15, 2013

Славјано-Македонски Народноослободителен Фронт (СНОФ) - Ташко Мамуровски

Учесници на конференцијата на СНОФ
во село Д'мбени, април 1944

No comments:

Post a Comment

Note: Only a member of this blog may post a comment.