Monday, March 10, 2014

Средновековни Словенски Ракописи во Македонија - Злетовско четвороевангелие средина на 14 векПергамент: 2 оштетени листа. Првиот лист е со димензии 20 х 19,5 см., а вториот 21,5 х 19 на големата димензија. Првиот лист е исечен полукружно од левата страна каде што е зафатен голем дел од текстот, а вториот лист е исечен полукружно од десната страна и е зафатен голем дел од текстот од левата и долна страна. Листовите служеле како потполнка на икона. Пергаментот доста е издупчен од инсекти.
Писмо: Првиот лист има 16 реда, а вториот 20 максимална бројка, во две колони, убаво уставно писмо со облици од средината на XIV век. Правописот е од Рашката правописна школа со еден ер (ь). Од интерпункцијата употребена е точката и запирката. Акценти нема.
Водени знаци: Нема.
Орнаментика: Нема.
Повез: Се чува во папка.
Содржина: Фрагмент од четвороевангелие (Матеј, гл. 11 ст. 7 - гл. 12 ст. 4).
Потекло: Фрагментот е најден во с. Злетово - Кратовско.
Локација: НУ-НУБ „Св. Климент Охридски“-Скопје.


No comments:

Post a Comment

Note: Only a member of this blog may post a comment.