Thursday, June 5, 2014

Средновековни Словенски Ракописи во Македонија - Радобилски евангелски листови прва четвртина на 15 векХартија: 27,5 х 20 см., 30 листа. Листовите се конзервирани и реставрирани во лабораторијата на НУБ „Св. Климент Охридски“-Скопје, во 1996 година.
Писмо: По 26 реда на полна страница во една колона. Убаво крупно уставно писмо со полууставни форми од крајот на XIV и почетокот на XV век. Едноеров, безјусов правопис - само малиот ер ь, широко е наместо ѥ. Во интерпункцијата се среќава запирка. Има знаци на акцент (ретко) и почесто кендема. Насловите и почетните букви се црвени. Црвената боја малку е избледена.
Водени знаци: „Ножици“ од 1426 година.
Орнаментика: На л. 26 тесно знаменце со флорални елементи со црвено и црно мастило. На л. 27 иницијална црвена голема буква . На л. 29 правоаголно знаменце со крст над него, внатре исполнет со плетеници, цо црвено и црно мастило. Почетната буква В е црвена и иницијална.
Повез: Нема, се чува во папка.
Содржина: Фрагменти од евангелието на Мaтеј, Лука и Јован.
Потекло: Ракописот е најден во с. Радобил - Прилепско, во 1996 година.
Локација: НУ-НУБ „Св. Климент Охридски“-Скопје

No comments:

Post a Comment

Note: Only a member of this blog may post a comment.