Friday, September 19, 2014

Средновековни Словенски Ракописи во Македонија - Поученија за великиот пост втора половина на 16 векХартија: 19,5 х 15 см.; 27 листа. Ракописот има стара оригинална пагинација според која недостасува првиот лист. Сите листови од 1-27 се оштетени на горниот десен агол, а л. 1-3 оштетени се во средината. Ракописот не е цел. Конзервиран и реставриран во НУБ „Св. Климент Охридски“-Скопје во 1974 година.
Писмо: Различен број на редови 22-23, полуустав, руска редакција. Од надредните знаци употребени се акцентот и спиритусот, а од интерпункцијата точка и запирка. Употребено е два вида мастило, црвено и црно.
Водени знаци: Хартијата е оштетена на местата каде што се наоѓа водениот знак.
Орнаментика: Нема.
Повез: Нов, книговрзнички во кожа.
Содржина: Поученија за великиот пост - поучение во недела на митарот и фарисејот, блудниот син и поучение во недела месопусна.
Потекло: Ракописот е купен од Стеван Илиоски од с. Тројкрсти - Прилепско
Локација: НУ-НУБ „Св. Климент Охридски“-Скопје

No comments:

Post a Comment

Note: Only a member of this blog may post a comment.