Saturday, February 22, 2014

Средновековни Словенски Ракописи во Македонија - Одломка од апокрифот на раѓањето христово крај на 14 векХартија: 12,5 х 14 см., еден оштетен лист во горниот дел од левата страна. Според тесниот "vergeure" ракописот не би можел да биде постар од последната четвртина на XIV век, а според палеографските и правописните критериуми би требало да биде од трета четвртина на XIV век.
Писмо: По 23 реда, ситен устав од средината на XIV век, без полууставни облици. Правописот е со широко Е и I пред вокалите, без акценти. Стара интерпункција без запирка. Српска рецензија
Водени знаци: Поради некоја стара реставрација околу листот е залепена друга хартија. Хартијата е толку извалкана што не може да се види трагата од водените знаци.
Орнаментика: Нема.
Повез: N/A
Содржина: Одломки од апокрифно слово од Раѓањето Христово.
Потекло: Одломката се наоѓа во ракописот ПослѢдованiе на преславныыи день Воскресенiѧ Господа нашегѡ Iисоуса Христа од 1839 година, кој и припаѓал на црквата Св Јован од Кратово. Може да се претпостави дека и ракописот со Апокрифот на Афродитијан потекнува од Кратовскиот крај.
Локација: НУ-НУБ „Св. Климент Охридски“-Скопје

No comments:

Post a Comment

Note: Only a member of this blog may post a comment.