Sunday, May 25, 2014

Средновековни Словенски Ракописи во Македонија - Фрагмент од посен триод почеток на 15 векХартија: 28,5 х 20,5 см.; два многу трошни листа - горниот крај сосема изгниен.
Писмо: По 29 реда во две колони. Полуустав со форми од XV век; српска рецензија; правопис од Рашката школа со еден ь без акценти. Интерпункцијата е без запирка. Наслови и заглавни букви со црвено мастило.
Водени знаци: На двата листа се исти: цвет со пет латици на стебленце.
Орнаментика: Нема.
Повез: Нема.
Содржина: Од службата на вечерна во вторник, V недела на постот.
Потекло: N/A.
Локација: Архив на Македонија.

No comments:

Post a Comment

Note: Only a member of this blog may post a comment.