Sunday, May 25, 2014

Средновековни Словенски Ракописи во Македонија - Фрагмент од слово прва четвртина на 15 векХартија: 17,5 х 13 см. 1 лист. Листот е изваден од цела книга. Горниот дел од маргината и неколку реда од текстот недостасуваат.
Писмо: Сочувани се по 21 ред на првата и втората страница. Писмото е полууставно. Правописот е едноеров. Во интерпункцијата употребени се точка и запирка. Од надредните знаци се среќаваат акцентот и кендемата. Употребено е само црно мастило.
Водени знаци: „Ножици“
Орнаментика: Нема.
Повез: Нема. Се чува во папка.
Содржина: Фрагмент од Слово.
Потекло: Ракописот е најден во Кратово и е купен од Иван Поп Андонов.
Локација: НУ-НУБ „Св. Климент Охридски“-Скопје

No comments:

Post a Comment

Note: Only a member of this blog may post a comment.