Sunday, May 25, 2014

Средновековни Словенски Ракописи во Македонија - Фрагмент од октоих петогласник првата половина на 15 векХартија: 24 х 19,5 см.; 1 тешко оштетен лист. Во средината изеден од глувци.
Писмо: На 23 реда. Устав со форми и правопис од XV век. Српска редакција, едноеров правопис. Се среќава само малиот ер. Од надредните знаци се среќаваат акцентот и кендемата, но недоследно. Од интерпункцијата застапена е запирката. Почетните букви се со црвено мастило.
Водени знаци: „Ножици“
Орнаментика: Нема.
Повез: Нема. Се чува во папка.
Содржина: Фрагмент од октоих петогласник. Во понеделник наутро, глас осми, песна девета.
Потекло: Ракописот е најден во с. Ропотово - Прилепско и е идентичен со ракописот под сигнатура ЦРМ-2 објавен од В. Мошин, Словенски ракописи во македонија, кн. I, Скопје, 1971 година, опис број 28, стр. 95.

No comments:

Post a Comment

Note: Only a member of this blog may post a comment.