Sunday, August 17, 2014

Средновековни Словенски Ракописи во Македонија - Фрагмент од октоих крај на 16 век или почеток на 17 векХартија: 14,5 х 13 см., 1 лист. Долната половина од листот недостасува. Горната лева страна од листот е оштетена. Недостасуваат неколку букви од првиот до петтиот ред. Хартијата е дебела.
Писмо: Л. 1 има 20, а л.1‛, 11 реда. Убаво полууставно писмо во една колона од XVI век. Употребени се двата ера ,но без правило. Обично големиот ер се употребува во предлозите и префиксите, а малиот ер на крајот. Од надредните знаци се среќава акцентот и кендемите. Интерпункцијата е изразена со точка и две точки. Насловите и почетните букви се црвени.
Водени знаци: Нема.
Орнаментика: Нема.
Повез: Нема. Се чува во папка.
Содржина: Фрагмент од октоих (четврток наутро на глас четврти).
Потекло: Фрагментот е најден во црквата во с. Зубовце - Гостиварско. Во НУБ „Св. Климент Охридски“ на чување е донесен од Бранко Матоски.
Локација: НУ-НУБ „Св. Климент Охридски“-Скопје

No comments:

Post a Comment

Note: Only a member of this blog may post a comment.