Monday, August 11, 2014

Средновековни Словенски Ракописи во Македонија - Фрагмент од четвороевангелие четврта четвртина на 16 векХартија: 30 х 21,5 см. 3 листа. Листовите се извлечени од цел ракопис.
Писмо: На л. 1 24 реда, 1‛ 26 реда, а останатите по 22 реда. Убаво полууставно писмо со форми од XVI век. Двоеров безјусов правопис. Еровите се употребуваат без правило. Во префиксите и предлозите покрај големиот ер се употребува и малиот ер. На крајот од зборот покрај малиот ер се употребува и големиот ер (на пр. вь немЪ и др.). Има вокализација на полугласот е. Употребено е Ѕ (Ѕьмїе). Од надредните знаци се среќаваат акценти и спиритуси. Интерпункцијата е изразена со точка и запирка. Насловите и иницијалите црвени, но има измешани и црвени и сини, а текстот со црно мастило.
Водени знаци: Сидро во круг со ѕвезда одозгора и контрамарка „Р-Ѕ“ со детелина внатре.
Орнаментика: На л. 1 насловот и почетната буква „ї“ иницијални, л. 3‛ буквата „Р“ иницијална.
Повез: Нема. Се чува во папка.
Содржина: Фрагмент од четвороевангелие
Потекло: Фрагментот го подари на НУБ „Св. Климент Охридски“ Алексоска Ратка од Кичево. Најверојатно листовите се од Кичевското четвороевангелие што се чува во Историскиот архив во Охрид под сигнатура М 296.
Локација: НУ-НУБ „Св. Климент Охридски“-Скопје

No comments:

Post a Comment

Note: Only a member of this blog may post a comment.