Sunday, August 17, 2014

Средновековни Словенски Ракописи во Македонија - Фрагмент од псалтир средина на 16 векХартија: 20,5 х 14 см.; 2 листа. Листовите се оштетени. Недостасуваат мали делови од нив. Извршена е конзервација и реставрација во лабораторијата на НУБ „Св. Климент Охридски“-Скопје во 1990 година.
Писмо: По 18 реда, убаво полууставно писмо од XVI век. Македонска јусова редакција, двоеров правопис. Интерпункцијата е изразена со точка. Ретко се употребува акцентот. Се среќава ретко и кендемата. Насловите, почетните букви и точките со црвена, останатиот текст со црно мастило.
Водени знаци: Само мал фрагмент од „Сидро во круг“ од срединаат на XVI век
Орнаментика: На л. 2 почетната буква „Б“ е поголема и иницијална.
Повез: Нов. Црно платно.
Содржина: Фрагмент од псалтир.
Потекло: Фрагментот е најден во корица на печатена книга во Крушево.
Локација: НУ-НУБ „Св. Климент Охридски“-Скопје

No comments:

Post a Comment

Note: Only a member of this blog may post a comment.