Sunday, August 17, 2014

Средновековни Словенски Ракописи во Македонија - Фрагмент од празничен минеј прва половина на 16 векХартија: 29 х 19,5 см.; 2 листа.
Писмо: По 27-30 реда во една колона. Писмото е полууставно. Српска рецензија, со форми и правопис од 16 век. Обично големиот ер е употребен во предлозите и префиксите, а малиот ер на крајот. Од надредните знаци употребени се акцентот, кандемата и паерок. Од интерпункцијата употребена е точката и запирката. Насловите и почетните букви се со црвено мастило, а останатиот текст со црно мастило.
Водени знаци: Не се запазени.
Орнаментика: Почетните букви се поголеми и иницијални.
Повез: Нов, од црно платно.
Содржина: Празничен минеј.
Потекло: Фрагментот е најден во с. Бешиште - Мариовско.
Локација: НУ-НУБ „Св. Климент Охридски“-Скопје

No comments:

Post a Comment

Note: Only a member of this blog may post a comment.