Saturday, February 22, 2014

Средновековни Словенски Ракописи во Македонија - Одломка од апокрифот на раѓањето христово крај на 14 векХартија: 12,5 х 14 см., еден оштетен лист во горниот дел од левата страна. Според тесниот "vergeure" ракописот не би можел да биде постар од последната четвртина на XIV век, а според палеографските и правописните критериуми би требало да биде од трета четвртина на XIV век.
Писмо: По 23 реда, ситен устав од средината на XIV век, без полууставни облици. Правописот е со широко Е и I пред вокалите, без акценти. Стара интерпункција без запирка. Српска рецензија
Водени знаци: Поради некоја стара реставрација околу листот е залепена друга хартија. Хартијата е толку извалкана што не може да се види трагата од водените знаци.
Орнаментика: Нема.
Повез: N/A
Содржина: Одломки од апокрифно слово од Раѓањето Христово.
Потекло: Одломката се наоѓа во ракописот ПослѢдованiе на преславныыи день Воскресенiѧ Господа нашегѡ Iисоуса Христа од 1839 година, кој и припаѓал на црквата Св Јован од Кратово. Може да се претпостави дека и ракописот со Апокрифот на Афродитијан потекнува од Кратовскиот крај.
Локација: НУ-НУБ „Св. Климент Охридски“-Скопје

Friday, February 14, 2014

Средновековни Словенски Ракописи во Македонија - Кратовско четвороевангелие средина на 14 век (трет дел)Пергамент: 23 х 16 см; 151 лист, без почетокот и крајот. На почетокот недостасуваат 4 листа - почетокот на I свеска; по л. 4 нема веројатно 1 лист; по л. 12 нема 6 листа; по л. 13 нема 3 листа; по л. 15 нема 1 лист; по л. 21 нема 2 листа; л. 37‛ останал празен; по л. 128 нема 8 листа; по последниот 151 лист останато е тесно парче со ситен фрагмент од текстот од последниот лист на оваа кватерна. Потоа недостасува крајот од Јовановото евангелие, веројатно 2 кватерни.
Писмо: По 24 реда на почетните листови, во продолжение главно по 27 реда. На првите 2 листа красен калиграфски устав од средината на XIV, понатаму поедноставен устав со полууставни елементи од три раце.  
Водени знаци: N/A
Орнаментика: Многу скромна, но и карактеристична. Зачувани се две знаменца на почетокот на Марковото евангелие на л. 39 и на почетокот од Евангелието од Лука на л. 69. Лента во која просторот меѓу црвените букви од насловот е исполнет со зелен боја - тип на старински македонски орнамент од XII - XIII век. Уметнички иницијали нема, но има црвени заоблени иницијали, понекогаш со скромни извивки, исто така типични за средината на XIV век.
Повез: Нема. Ракописот се чува во кутија покриена со платно.
Содржина: Четвороевангелие
Потекло: Врз основа на рефератот на проф. В. Мошин од 25 Мај 1968 година, кој го прегледал ракописот во Белград кај тогашниот сопственик Боривое М. Букчевиќ, НУБ „Св. Климент Охридски“ го откупи тој ракопис во Јуни 1968 година.
Локација: НУ-НУБ „Св. Климент Охридски“-Скопје.