Friday, September 19, 2014

Средновековни Словенски Ракописи во Македонија - Поученија за великиот пост втора половина на 16 векХартија: 19,5 х 15 см.; 27 листа. Ракописот има стара оригинална пагинација според која недостасува првиот лист. Сите листови од 1-27 се оштетени на горниот десен агол, а л. 1-3 оштетени се во средината. Ракописот не е цел. Конзервиран и реставриран во НУБ „Св. Климент Охридски“-Скопје во 1974 година.
Писмо: Различен број на редови 22-23, полуустав, руска редакција. Од надредните знаци употребени се акцентот и спиритусот, а од интерпункцијата точка и запирка. Употребено е два вида мастило, црвено и црно.
Водени знаци: Хартијата е оштетена на местата каде што се наоѓа водениот знак.
Орнаментика: Нема.
Повез: Нов, книговрзнички во кожа.
Содржина: Поученија за великиот пост - поучение во недела на митарот и фарисејот, блудниот син и поучение во недела месопусна.
Потекло: Ракописот е купен од Стеван Илиоски од с. Тројкрсти - Прилепско
Локација: НУ-НУБ „Св. Климент Охридски“-Скопје

Thursday, September 18, 2014

Средновековни Словенски Ракописи во Македонија - Патерик средина на 16 век (шести дел)Хартија: 31 х 20 см.; III + 276 листови. Недостасува по л. 284 еден лист со крајот на текстот од патерикот. Трите празни листа на почетокот се оштетени на долниот надворешен агол.
Писмо: По 29 редови во првиот дел и при крајот. Од л. 183‛-200 и 206‛-249 по 28 редови. Убав полуустав со облици од XVI век. Српска рецензија со траги на ресавскиот правопис. Повеќе се употребува ъ на крајот на зборот и во префиксите, но недоследно. Другата рака е со полуустав од кос брзопис тип и главно се употребува само ъ. Редовно се употребуваат акценти, а запирка во интерпункцијата. Насловите и иницијалите се испшани со црвено мастило.
Водени знаци: „Сидро“ во круг од двоен потег, со ѕвезда одозгора и со иницијал В одоздола. „Сидро“ од истиот тип со контра марка Т-С. „Сидро“ од еден потег со контра марка I-C. „Сидро“ од еден потег со контра марка P-A. „Сидро“ од еден потег со контра марка V.
Орнаментика: На л. 1 има тесно знаменце во вид на плетеннка плетен украс одозгора во црвено-кафеаво-бев колорит. Иницијалите главно се црвени, едноставни со скромни извивки, а има и китнести на л. 225‛ (втора рака).
Повез: Штици со жлеб по рабовите во кафена кожа. Од двете страни има концентрични рамки од стар тип со орнаментални ленти и медалјони. Однапред, на горниот агол, зачуван е заштитниот метален украс од бакар.
Содржина: Патерик
Потекло: Манастир Св. Јован Бигорски