Friday, November 28, 2014

Средновековни Словенски Ракописи во Македонија - Псалтир со последование 1546 год. со ракописни записи од 17 век (шести дел)Хартија: 19 х 14 см., 293 листа. Во почетокот и на крајот, како и низ средината недостасуваат повеќе листови. На повеќе места се среќаваат црвојадини. (Каратаев и., Описание славено-русскиџ книг. Санкт-петерсбургь, 1883, стр. 105, опис бр. 36).
Содржина: Псалтир со последование.
Потекло: Книгата со овие записи е најдена во с. Тројкрси - Прилепско.
Локација: НУ-НУБ „Св. Климент Охридски“-Скопје

Средновековни Словенски Ракописи во Македонија - Псалтир со последование 1546 год. со ракописни записи од 17 век (петти дел)