Tuesday, April 21, 2015

Средновековни Словенски Ракописи во Македонија - Фрагмент од цветен триод трета четвртина на 17 векХартија: 27,5 х 17,5 см., 5 листови. На листовите има и стара фолијација.
Писмо: По 34 реда на полна страница, педантен полуустав со уставни елементи, српска редакција. Правописот едноеров (Ъ), но сосема ретко се употребува и малиот ер (ь) на крајот од зборот, на пр. сЪнь, крЪвь, сЪмрЪть, пѣснь. Се среќава десетерично ї пред вокалите. Африкатот ѕ го нема. Од недредните знаци застапен е акцентот и поретко кендемата. Интерпункцијата е со точка, две точки и запирка. Насловите и почетните букви се напишани со црвено мастило.
Водени знаци: „Круна со ѕвезда и полумесечина“ и фрагмент од контра марка (се гледа само „Р“ со тролист).
Орнаментика: На л. 5‛: мала плетеница, со црни линии и црвени точки. Од почетните црвени букви има неколку со мала доза на иницијалност.
Повез: Нов, картон завиткан во кожа.
Содржина: Фрагмент од цветен триод (од втората недела по Велигден во четврток на вечерна, до трета недела по Велигден во сабота на вечерна - Св. Жени Мироносици и Јосиф Праведен).
Потекло: Фрагментот е најден во Кратово.
Локација: НУ-НУБ „Св. Климент Охридски“-Скопје