Friday, July 22, 2011

Заклетва за влез во Организацијата


Се колнам во бога, во верата и во својата татковина Македонија и Одринско, дека безусловно ќе се покорувам на старешините и без приговор ќе ги извршувам неговите заповеди, дека никому нема да му ги издавам ни со збор, ни со дело работите на Организацијата и сето она што од денес натаму ќе го чујам, видам и разберам по делото. Во противен случај, нека бидам убиен од еден од другарите со револверот или камата што овде ги целивам.

Текст на заклетвата за прием на нови членови во Организацијата

No comments:

Post a Comment

Note: Only a member of this blog may post a comment.